Dagsorden og referat for menighedsrådsmøde
Glenstrup præstegård 18.8.2016 kl. 18.30:


Formand:
1. Gennemgang af procedurer og praktisk planlægning vedrørende orienterings mødet d. 13.9.2016. i forbindelse med MR valget i november 2016.

Fælles annonce for provstiet i avisen. Opslag på Facebook og A-skilt.
Søren, Ove og Anni orienterer på mødet. Opstilling af liste.Traktement: pizza, øl og vand.

2. Evt. forslag til nyt medlem af MR. efter Ellen.

 Punktet drøftet. Pt har ingen meldt positivt ind.

3. Det nye DAP, hvordan kommer vi i gang med at bruge det.

Vi er i gang. Ove administrerer.

4. Kommende møder og kurser.

Er udsendt.

5. Orientering om samarbejsmøde- møde med Lars Hedelund Skjellerup.

Blandt andet en snak om valg.

6. Evt. babysalmesang i Glenstrup kirke ffra d. 24.8. og 12 uger frem.

Ideen blev positivt modtaget, men det bliver ikke aktuelt i denne omgang, da Hobro valgte at oprette endnu en hold.

Kasserer/præstegårdsudvalg:
7. Gennemgang af halvårsraport/budgetopfølgning.

  Gennemgået og godkendt

8. Status på tinglyning af jordvarme.

Der afventes svar fra skifteretten.

9. Status på præstegården, kvist mv.

Arbejdet er afsluttet.

 

Kirkeværge:
10. Ny plæneklipper.

Der er indhentet flere tilbud. Der må påregnes en pris mellem 30.000 - 45.000.Der arbejdes videre med sagen.
Provstiudvalget orienteres ved afslutning af regnskabet.

11. Ny belægning af indkørsel til kirken og graverhus.

Tilbud fra Colas på fast belægning (iberegnet anlæggelse af underlag): 130.000 kr. Der indhendtes flere tilbud. Sættes på budget 2018.

12. Åbning af østvindue i koret.

Idé frafaldet.

Næstformand/kontaktperson:
13. Evaluering af sommerferie afløsning.

Det er gået fint.

13. Betjening følger præsten ordning, hvor langt er vi?

Ordningen er på plads.

Præst/sekretær:
14. Konfirmand aktion, globale fortællere. (pris ca. 1500 kr.)

OK

Arangements udvalg:
15. gennemgang af kommende arrangementer og praktisk planlægning af disse.
a) Frilufts gudstjeneste: 21. aug. kl. 14.00 på kirkegården.

I tilfælde af regn rykker vi ndi kirken med kaffe i våbenhuset.

b) Pilgrimsudsendelse: 4. sep. kl. 10.15 i kirken.

En lokal vandring, delvis sammen med Niels Øsstergaaard.
Suppe undervejs.


c) Valgmøde: 13. sep. kl. 17.00 i konfirmandstuen.

Pizza bestilles under mødet. Ellen køber øl og vand.


d) Høstgudstjeneste: 2. okt. kl. 11.00 i kirken med konfirmandernes medvirken (med eller uden mad?).

Anni bestiller tappas fra Menu. A-skilte. Kirsten bestiller halmballer. Pyntning: lørdag kl. 10.00.


e) Formiddagscafé: 11. okt. kl. 10.00 i konfirmandstuen. Jørgen Husted, "Etik og den personlige frihed". Glenstrup står for det praktiske.

Anni henter rundstykker m.m. Ellen kommer 8.30 og andre lidt senere og dækker bord.


f) Formiddagscafé: 27. okt. kl. 10.00 i konfirmandstuen. Jens-Peter Olesen, "Islam - hvad skal man tro". Skjellerup står for det praktiske.

Anni med fl. dækker bord.


g) Allehelgens gudstjeneste (fælles for pastoratet): 6. nov. kl. 11.00 i Glenstrup kirke (kaffe?)

Med kirkekaffe.

16. Næste møde

Besluttes efter valget.

17. Evt.