Referat af Menighedsrådsmøde 2. november 2015

1. Godkendelse og underskrift af ref. fra mødet d. 13.8.2015.
Godkendt og underskrevet,

2. Abonnement til kirkesiden i Fjordavisen. (AE)
Det vurderedes at abonnementet er for dyrt, men vi vil gerne optages på den gratis del af Fjordavisen. Søren kontakter Fjordavisen.

3. Hvem vil genopstille til valget i efteråret 2016.
Punktet blev drøftet.

Kasserer/præstegårdsudvalg:

4. Gennemgang, orientering og godkendelse af de seneste regnskaber og rapporter.
Gennemgået ved Søren
De seneste regnskaber og rapporter blev godkendt med et forventet underskud på ca. 100.000 - 130.000, hvilket ikke er foruroligende, da der dels er en kassebeholdning på ca. 300.000, dels et budget 2016, som er rummeligt.

5. Endelig godkendelse af budget for 2016.
Årsbudgettet for 2016 godkendt på menighedsrådsmødet 02.11. 2015 i henhold til endeligt budget afleveret 11.09. 2015 kl. 10.41.

Næstformand/kontaktperson:

6. Håndtering og honorering af særlige musik og sang ydelser til begravelser, vielser mv.
Søren tager kontakt til formanden i Skjellerup menighedsråd, Lars Hedelund, idet Glenstrup menighedsråd ønsker at undersøge grundlaget og muligheden for at hæve normeringen til dækning af blandt andet særlige ydelser i forbindelse med vielser, begravelser mv.

Kirkeværge:

7. Sti med fast underlag fra vej til kirkedør.
Anni tager kontakt til Stiftets kirkegårdskonsulent med henblik på rådgivning af løsningsmodeller.

Arrangementsudvalg:

8. Evalueringer:
a.pilgrimsandagt
b. høstgudstj./menighedsmøde og bespisning
c. cafe.
Efter en generel og specifik drøftelse af de enkelte arrangementer, er det menighedsrådets vurdering, at arrangementer er blevet taget godt imod og også afviklet på bedst mulige vis.

9. Info fra arrangementsudvalg, samt evt. praktisk planlægning af kommende arrangementer.
Den foreløbige liste over kommende arrangementer er meddelt menighedsrådsmedlemmer og kirkebetjeningen.
Ved adventskoncerten i Glenstrup kirke den 3. dec. kl. 19.30 er der efterfølgende kaffe mm. De praktiske opgaver blev fordelt.
Den 24. dec. er Ellen og Gitte brandvagter.

10. Forslag til kommende arrangementer:
a. åben kirkegård med pølsevogn, når kirkegården er færdig renoveret.
b. friluftsgudstjeneste
c. salmesangnslørdage på skift i provstiet
d. arr. for kirkeklokkens 250 år.
Evt. Forslag a. b. og d. kunne måske samles i et enkelt arrangement, hvor der blandt andet holdes en udendørs andagt på den østlige del af kirkegården samtidig med at renoveringen af kirkegården og klokkens jubilæum markeres.
Arrangementsudvalget arbejder videre med forslagene.
Forslag c har Anni videregivet til provstiet. Glenstrup Menighedsråd er positivt indstillet.

11. Praktisk planlægning af julefrokosten den 10. dec. 2015
Ellen tager sig af det hele.

12. Planlægning af studieturen i juni 2016.
Fastlagt dato: 4. juni.
Program fastlægges senere ved Søren.

13. Kirkens åbningstider med den automatiske lås.
Åben alle ugens dage. 1.april til 30. sep.: 8.00 - 20.00
1. okt. til 31. marts: 8.00 til 16.00

14. Opdatering af brochure om Glenstrup Kirke.
Anni arbejder videre med data og printning.

15. Dato for opstillingsmøde og menighedsmøde 2016.
Foreløbig er den 13. sep. 2016 meldt ud som en fælles dato på landsplan. Glenstrup menighedsråd vælger nu at fastholder denne dato for opstillingsmøde, hvor der samtidigt vil blive holdt menighedsmøde.

16. Næste møde.
1. marts kl. 18.30 i konfirmandstuen.
Forplejning: Gitte

17. Evt.
Opfølgning på skadedyrsbekæmpelse: Isætning af rist.