I forbindelse med nedlæggelse af gravsteder er der lavet et tillæg om ændring af kirkegården. Tillægget kan ses ved at klikke på dette link: Tillæg til kirkegårdsvedtægt.

Vedtægter for Glenstrup Kirkegård.

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1

Kirkegården ejes af Glenstrup kirke og bestyres af Glenstrup menighedsråd.

§ 2

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.
Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.
Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.
Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§ 3

Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdskortet og fører hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.
Stk. 2. Kirkegårdsprotokollen skal føres i en af Kirkeministeriet godkendt standardprotokol eller en anden af Kirkeministeriet godkendt kirkegårdsprotokol.
Stk. 3. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

B. Gravsteder
§ 4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse
§ 5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkeværgen/graveren.

§ 6

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen et gravstedsbrev.
Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 7

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:
1) havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken
2) havde ægtefælle, samlever, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde har været knyttet til sognet.
I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden.
3) havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte.
Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.
Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.
Stk. 4.
Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.
Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.
Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.
Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden, kan ske med menighedsrådets godkendelse. Godkendelsen kan gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden.
Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et kapitalbeløb.

§ 8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§ 10

Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.

§ 11

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkeværgen/graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.
Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender graveren ved anbefalet brev indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.
Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Gravstedernes indhegning

§ 14

Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.
Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Gravstedernes beplantning

§ 15

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.
Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Gravminder

§ 16

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.
Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.
Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.
Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.
Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.
Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.
Stk. 2. Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.
Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.
Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.
Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 19

Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i afsnit D.
Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stiftsadministrationen en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.
Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.
Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år.
Fredningstiden for børnegrave er mindst 10 år.

§ 21

En gravplads for en voksen skal være 1,2 x 2,5 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.
Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden. Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

§ 23

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 10 år.

§ 25

Et urnegravsted skal være 1,00 x 1,00 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.
Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.
Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 26

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

§ 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.

Øvrige bestemmelser

§ 28

Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

§ 29

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage/alle dage, dog ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag.

C. Ordensbestemmelser

§ 30

 • Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang .
 • Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 • Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
 • Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.
 • Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
 • Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
 • Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 • Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
 • Hunde skal føres i snor.
 • Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
 • Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særskilte tilladelse.
 • Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 • Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
 • Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
 • Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets samtykke.
Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
Stk. 3. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.

D. Takster

De aktuelle takster og priser fås ved henvendelse til kirkeværgen.

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder
§ 31

For sognets/kommunens beboere, som er medlemmer af folkekirken, betales for erhvervelse i første brugsperiode, svarende til fredningsperioden for én gravplads: 0 kr. Det samme er gældende for fornyelse.
Samme betaling dækker tillige for gravsted med to gravpladser udlagt på begæring af den efterlevende ægtefælle.

§ 32

For fornyelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken samt for erhvervelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken bosat uden for sognet/kommunen betales pr. gravplads. For erhvervelse eller fornyelse af gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken betales pr. gravplads.

§ 33

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder
§ 34

Kirkegården kan mod betaling påtage sig pligten til at renholde gravsteder.
For arbejder ud over renholdelsen – for nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning o. lign. – betales særskilt efter regning.
Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder.

§ 35

Kirkegården kan påtage sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.
Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o. lign., må der herfor erlægges særskilt vederlag, som skal godkendes af provstiudvalget.

§ 36

For vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser med obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegården betales et beløb for en fredningsperiode.

§ 37

For gravning, tilkastning og planering af en grav betales et beløb.
Taksterne i §§ 32 samt 34-37 reguleres årligt i henhold til vejledning udsendt af stiftsøvrigheden.
Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd