Referat af menighedsrådsmøde 11. januar 2018 kl. 16.30 i Glenstrup præstegård.
Formand:
1. Valg til menighedsrådets poster 2018.
Genvalgt til alle poster.
2. Fast underlag i indkørsel mv.
Søren arbejder videre med projektet.
3. Flytning af bænke i kirken.
Anni kontakter Henrik Roloff. Med hensyn til borde tages der stilling til borde.

Kasserer/præstegårdsudvalg:
4. Foreløbig regnskab for 2017.
Regnskabet er ikke færdigbehandlet endnu. Bliver gennemgået med henblik på godkendelse på mødet i marts.
5. Jordleje, forpagtnin/afregning - opfølgning.
Betales halvårligt april og oktober.
6. Afregning for træfældning vedr. råger
Ca. 7500
7. Afslutning murbier.
Flot resultat. Afholdt indenfor bugettet.
8. Status, rotter og mus i præsterboligen.
Ove arbejder videre med bekæmpelsen.
9.Vand i kælderen, præsteboligen.
Oprensning af fasciner har haft en god effekt. Endvidere er der opsat radiatorer.
10.Orientering om besøget fra Bosch i forbindelse med reklameindslag om jordvarmeanlægget i præstegården.
Der er blevet en fin reklamevideo, som kan ses på Youtube.
11. Dåbsklude og fadderbreve ved barnedåb.
Anni og Kirsten arbejder videre med dåbsklude. Faddernes navn skrives i barnets bibel. Fadderbreve tages op på næste møde.

Kirkeværge/næstformand:
12.Lars` arbejdsforhold i Glenstrup kirke, og Lottes arbejdsforhold i Skjellerup. Skal der evt. være et tættere samarbejde mellem kontaktpersonerne?
Søren tager kontakt til Lars Hedelund.
13. Orientering om vejkirke-tiltag og mærkning af inventar.
Ny vejkirke hjemmeside er lagt på Glenstrup Kirkes hjemmeside.
Inventaret DNA-mærkes og der opsættes"mærkningsskilte".


Kontaktperson:
14. Orientering fra kontaktperson.
15. Lys på kirken
Anni og Søren arbejder videre med sagen.

Præst/sekretær:
16. Orientering fra præst/sekretær.
MR tilmelder Glenstrup sogn til Visda-rettigheder (billedlicens a la copydan)

Arangementsudvalg:
17. Orientering fra Arrangementsudvalg.
Julekoncert gav et overskud ca. 12.0000 - indsat på særskilt konto i Lokalrådets regi til kommende fællesarrangementer.
Formiddagscafe 1. marts: Søren organiserer det praktiske.

18. Indvielse af kirkeskib d.22.5.2018.
Ny dato:24. el. 27. maj.
Traktement:skipperlabskovs
Talere:Søren og Steen Zoffmann
Arrangementet tages op på næste møde.

19. Julekoncert 2018.
Udvalget arbejder videre.
20.Orientering fra lokalråd.
Der runddeles en flyer om arrangementer i foråret.
21. Næste møde, og forplejning.
22. marts - Ove. 17. maj: start med kirkesyn
22. Evt.
1) Koordinator, Lone Bøgh, fra Folkekirkens Familiestøtte har tilbudt et besøg for at fortælle om projektet. Vi takker ja til den 22. marts.
2)Generalforsamling i distriktsforeningen: 7. marts
3) Skal der holdes Allehelgens gudstjeneste i begge kirke? -
Spørgsmålet sættes på som punkt til næste møde.
4) Skal kirken på Facebook? - sættes på som punkt til næste møde.
5) Hvordan fungerer Dappen? - Ove finder en dato.Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd