Dagsorden til menighedsrådsmøde i Glenstrup præstegård. 3. juni 2019 kl. 16.30.
Start ved kirken 16.00
Vi starter med en sang. Gitte vælger.

Formand:
1. Evt. kommentarer til referat fra sidste møde
Ingen kommentarer
2. Samarbejde med Onsild. Ansættelse af ny 1/2 tids præst.
Gennemgang af ansøgninger 20. juni i Onsild.
3. Årsmøde Nyborg strand. Orientering.
Orientering om mødets indhold ved Søren og Anni. Det er en stor oplevelse, som alle vil kunne få glæde af.
4. Punkter fra kirkesyn:
a. Nyindretning af urnegravsteder og plænegravsteder.
Anni, Søren og Jan udarbejder forslag til ændringer. Fremlægges på næste møde.
b. Reparation af norddige.
Lars Theo engageres.
c. Kalkning af kirkeskib.
Afventer provstesyn.
d. Nyt lydanlæg i kirken
Søren kontakter Sicom i Hadsten.
5. Naturgenopretning langs Glenstrup sø. Evt. salg af præstegårdsjorden.
MR er positiv overfor naturgenopretningsprojekt.

Kasserer/præstegårdsudvalg:
6. Godkendelse af budget 2018
Budget godkendt i henhold til: Glenstrup Sogns Menighedsråd,CVR-nr. 27982115, Budget 2020,Bidrag Budget afleveret d. 28-05-2019 20:43
7. Godkendelse af regnskab 1. kvartal 2019.
Godkendt
8. Kirkens hjemmeside - afregning.
MR laver endelig aftale sammen med formanden fra Skjellerup

Kirkeværge/næstformand.
9. Orientering fra kirkeværge/næstformand
Intet

Kontaktperson:
10. Orientering fra kontaktperson, herunder orientering om Lottes langtidssygemelding. (AE)
Orientering ved Gitte.

Præst/sekretær:
11. Orientering fra præst/sekretær.
Intet

Arrangementsudvalg:
12. Orientering fra arrangementsudvalg.
Kommende arrangementer gennemgået.

Lokalrådet.
13. Orientering fra lokalråd.
Indvielse af Aktivitetshuset.
14. Næste møde.
29. aug. Forplejning: Lisbeth
20. Evt.


Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd